Trang chủ Hỏi cách tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích hình trụ tròn ?

Hỏi cách tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích hình trụ tròn ?

Hình trụ tròn là gì ? Công thức tính diện tích toàn phần, xung quanh và thể tích của hình này :

hình trụ tròn

Trong hình học, hình trụ tròn là hình có 2 đấy là hình tròn bán kính r và trục của trụ tròn là đường nối giữa 2 tâm của 2 đáy.

Dựa vào hình học ta có thể tư duy được dễ dàng các công thức liên quan của hình này :

Công thức tính thể tích của trụ tròn :

Chính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

 ( V = pi^2 .r ^2.h )

Công thức tính diện tích xung quanh ( Sxq ) của trụ tròn

Sxq = chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao

diện tích xung quanh trụ tròn

Công thức tính diện tính toàn phần của trụ tròn ( Stp )

Stp = Bằng tổng diện tích của diện tích xung quanh cộng diện tích 2 đáy.

Diện tích toàn phần của trụ tròn

Nguồn : http://maynangluongmattroi.org/